Who are we

Our website address is: https://musicquay.dk.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors write comments on the site, we collect the data shown in the comment form and also the visitor’s IP address and browser’s user agent string to help detect spam.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) can be delivered to Gravatar service to see if you are using this. Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture will be visible to the public along with your comment.

Media

If you upload images to the site, please do not upload uploads with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the site can download and extract all location data from images on the site.

Contact Forms

Contact form submissions are stored for an indefinite period for use by customer service. Only contact information, such as name and email, is stored.

Cookies

If you comment on our site, you can choose to save your name, email address and website in cookies. These are for your convenience, so you do not have to fill in your information again when you write another comment. These cookies will last for a year.

If you have an account and you log in to this site, we will set up a temporary cookie to determine if your browser acceses cookies. This cookie does not contain any personal data and is removed when you close the browser.

When you log in, we will set up a set of cookies and save your login information and your screen selection options. Login cookies last for two days, and screen selection cookies last for a year. If you choose “Remember me,” your login will last for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will disappear.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie does not contain any personal data and simply indicates the posting page of the item you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (eg videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves exactly the same as if the visitor has visited the other site.

These sites may collect data about you, use cookies, embed extra third party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and logged in to that site.

Analytics

No analytics data is collected.

Who we share your data with

Data is not shared with third parties

How long we save your data

If you post a comment, comments and its metadata will be retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comment automatically instead of having them in a moderation queue.

For users who create on our site (if any), we also store the personal information they provide for their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (except that they can not change their username). The site administrators can also view and edit that information.

What rights do you have over your data

If you have an account on this site or have written comments, you can request an exported file containing the personal data we have about you, including all the data you provided. You can also request that we delete all personal data we have about you. This does not include any data that we are obliged to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send your data

Visitor comments may be checked by an automatic spam recognition service.

Your contact information

Contact

 

//\\

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://musicquay.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Kontaktformularindsendelser gemmes i en ubestemt periode til brug ved kundeservice. Der gemmes kun indtastede kontaktinformationer som navn og email.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Der indsamles ikke nogen analytics data.

Hvem vi deler dine data med

Data bliver ikke delt med trediemand

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Kontakt